Bestemmingsplan

Wat is een Bestemmingsplan

Een bestemmingsplan bepaalt wat er in een gemeente met de ruimte in een gemeente mag gebeuren. Zo wordt in dit plan aangegeven welke bestemming een perceel of locatie heeft. De gebruik - en bouwmogelijkheden worden aangegeven door middel van de regels en voorschriften behorende bij het plan. Voor de totstandkoming van bestemmingsplannen bestaat een vaste procedure. U kunt daar op verschillende manieren invloed op uitoefenen.

Aankondiging bestemmingsplan

De gemeente kondigt vooraf een bestemmingsplan aan met daarin ruimtelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld in een bewonersbrief, een huis-aan-huisblad of op de website van de gemeente.

Ontwerpbestemmingsplan De gemeente stelt een ontwerpbestemmingsplan op. Dit ontwerpbestemmingsplan kan zes weken worden ingezien, bijvoorbeeld op het gemeentehuis, de gemeentelijke website of via ruimtelijke plannen. U kunt uw 'zienswijze' kenbaar maken aan de gemeenteraad in deze periode van zes weken. Doet u dit niet, dan kunt u geen beroep instellen of verzoek doen om voorlopige voorziening, nadat het bestemmingsplan is vastgesteld.

Beroep instellen U kunt beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, indien u het niet eens bent met het besluit van de gemeenteraad. De gemeente geeft in de bekendmaking van het vaststellingsbesluit aan, in welke periode u beroep kunt instellen, welke altijd een periode van zes weken bedraagt. Daarna treedt het bestemmingsplan in werking en kan de gemeente beginnen met de uitvoering van het plan of onderdelen daarvan. U maakt uw zienswijze kenbaar tijdens de ontwerpfase van de bestemmingsplanprocedure. Heeft u uw zienswijze niet kenbaar gemaakt, dan kunt u alleen beroep aantekenen tegen wijzigingen, die door de gemeenteraad zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Verzoek om voorlopige voorziening DeU kunt een 'verzoek om een voorlopige voorziening' indienen als u wilt tegenhouden dat er al gebouwd wordt, wanneer u beroep heeft ingesteld. Wordt dat verzoek toegekend, dan wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort tot een beslissing genomen is over het beroep.

Griffiegeld

U betaalt griffiegeld, wanneer u bij de rechter tegen een besluit in beroep gaat of u een verzoek indient om een voorlopige voorziening. U krijgt het griffiegeld terug, wanneer u een zaak wint.

Omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan

Door de invoering van de omgevingsvergunning kan de gemeente een projectbesluit niet meer nemen als een bepaald project niet past binnen een bestemmingsplan. De gemeente kan in plaats daarvan een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan verlenen. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij uw gemeente.

DE BRUG, Taxaties, Grondzaken, Planeconomie kan u hierbij goed begeleiden.

 

De Brug Taxaties

Welkom bij De Brug Taxaties. Uw gecertificeerde en professionele specialist op drie terreinen: taxaties, grondzaken en planeconomie. Snel en praktisch inzetbaar voor bedrijven en overheid.

Contact

De Brug Taxaties

Zevent 11

6655 KH Puiflijk

 

+31 (0)6 224 29 073

hsteenbruggen@debrugtaxaties.nl