De Brug Taxaties: kennis door ervaring


Welkom bij De Brug Taxaties. Uw gecertificeerde en professionele specialist op drie terreinen: taxaties, grondzaken en planeconomie. Snel en praktisch inzetbaar voor bedrijven en overheid.

Onze diensten


Ervaren in Taxeren

De Brug Taxaties kan u uiteenlopende taxaties verzorgen, zowel van landelijk/agrarisch -bedrijfsmatig vastgoed als gemeentelijk vastgoed

• lees meer •

Grondig met grondzaken

De Brug Taxaties is uw ervaren en gecertificeerde taxateur en adviseur voor alle voorkomende grondzaken.

• lees meer •

Professioneel met Planeconomie

De Brug Taxaties is uw deskundige en professionele partner om te onderzoeken of de gebiedsontwikkeling die u voor ogen heeft haalbaar, beheersbaar en verantwoord is.

• lees meer •

Actueel


VPB overheidsondernemingen, een lust of een last?

22-03-2016

Volgens de huidige richtlijnen kan elke activiteit na 01-01-2016 die leidt tot een verandering van een waarde van een vermogensbestanddeel gezien worden als een werkzaamheid voor de onderneming ook in het kader van de VPB.
Het is daarom belangrijk dat van alle projecten waarvan verwacht wordt dat die de komende jaren in ontwikkeling worden genomen of verder worden ontwikkelt, dat de juiste waarde op de openingsbalans per 01-01-2016 wordt geactiveerd.

De VPB wordt berekend per jaar, per project. Door een goede voorbereiding en afstemming van de projecten kan de invoering van de VPB die door veel gemeentes als last wordt aangenomen, resulteren in een lust.

De Brug, heeft hiermee al enige ervaring.
Neem dus tijdig maatregelingen.

Bij al deze zaken kan de heer H. Steenbruggen, gecertificeerd en deskundig planeconoom en taxateur, de gemeentelijke grondbedrijven hierin ondersteunen en zijn diensten verlenen.

Lees meer

NVRT

25-03-2016

Succesvolle start Register Vastgoed Taxateurs (NRVT)

Ruim 6800 taxateurs ingeschreven
In totaal hebben ruim 6800 taxateurs zich ingeschreven in het Nederlands Register Vastgoed
Taxateurs (NRVT) dat per 1 januari 2016 van start is gegaan. Dat is ongeveer 95% van de huidige
beroepsgroep. Deze taxateurs verbinden zich hiermee aan de gedrags- en beroepsregels van het
NRVT, alsmede het doorlopend toezicht hierop. Ook onderwerpen zij zich aan het hieraan
verbonden onafhankelijke en centrale tuchtrecht.


NRVT
Het NRVT is een initiatief van de branche- en beroepsverenigingen (NVM, NVR, VastgoedPRO en VBO Makelaar)
en de huidige registers van makelaars en taxateurs (VastgoedCert, SCVM en RICS) om te komen tot een
afzonderlijk, onafhankelijk en centraal persoonsregister voor vastgoedtaxateurs. Daarbij heeft afstemming
plaatsgevonden met alle bij het taxeren betrokken en belanghebbende organisaties, zoals de opdrachtgevers van
taxaties alsmede hun toezichthouders.

Gedrags- en beroepsregels
Taxateurs die zijn geregistreerd in het NRVT voeren de titel Register-Taxateur (RT). De Algemene gedrags- en
beroepsregels waaraan deze Register-Taxateurs zich verbinden ten aanzien van onder meer hun
onafhankelijkheid en integriteit, zijn opgesteld door Expertcommissies bestaande uit taxateurs. Deze zijn
vervolgens vastgesteld door de Centrale Raad van het NRVT bestaande uit leden, die zijn voorgedragen door alle
bij het taxeren betrokken en belanghebbende partijen. Langs deze weg zijn ook de reglementen ten aanzien van de
werkwijze en –processen van taxateurs opgesteld voor de verschillende werkkamers van het NRVT: Bedrijfsmatig
Vastgoed, Landelijk en Agrarisch Vastgoed, Wonen en WOZ. De regels en reglementen van het NRVT sluiten
volledig aan bij de internationale standaarden EVS en IVS.

Doorlopend toezicht en tuchtrecht
Vanuit het bureau van het NRVT zal doorlopend toezicht plaatsvinden op de naleving van de regels waaraan de
Register-Taxateur is onderworpen. Het centrale tuchtrecht ten aanzien van Register-Taxateurs is ondergebracht
in de, onafhankelijk van het NRVT opererende, Stichting Tuchtrecht NRVT. Hier worden klachten van
belanghebbenden over het functioneren van taxateurs getoetst aan de regels van het NRVT.

Lees meer

Wet WOZ en Landgoederen en Natuurschoonwet 1928

25-03-2016

Landgoederen kunnen op basis van de Natuurschoonwet 1928 een natuurschoonwet-rangschikking verkrijgen (hierna: NSW-status). De NSW-status zorgt voor diverse fiscale voordelen om het landgoed in stand te houden, zoals het buiten invordering houden van erf- en schenkbelasting en vrijstelling van overdrachtsbelasting. Het hebben van een NSW-status levert ook een lagere waarde op voor de Wet Waardering onroerende zaken en de onroerendezaakbelastingen (hierna: respectievelijk Wet WOZ en OZB). De NSW-status is daarmee van belang voor gemeenten. Die zijn immers belast met de uitvoering van de Wet WOZ en de Gemeentewet.


Wet WOZ en Gemeentewet: alleen opstallen worden gewaardeerd
Uit de regels van de Wet WOZ en de Gemeentewet volgt dat een gemeente bij landgoederen met NSW-status alleen de opstallen hoeft te waarderen. Tot de opstal behoort ook de ondergrond. Bij de waardebepaling van de opstal die tot woning dient, wordt bovendien rekening gehouden met een instandhoudingverplichting. Deze (veelal) lagere waarde voor de woning noemt men ook wel de bestemmingswaarde. Deze bestemmingswaarde geldt alleen voor de woning. Niet-woningen worden volgens de hoofdregels van de Wet WOZ gewaardeerd.
Wetsartikelen die van toepassing zijn: artikel 17 lid 5, van de Wet WOZ, artikel 2, lid 1, onderdeel b, van de Uitvoeringsregeling uitgezonderde objecten Wet WOZ en artikel 220d, lid 1, onderdeel d, van de Gemeentewet
Toetsing voor Wet WOZ en OZB
De van toepassing zijnde bepalingen uit de Wet WOZ en de OZB zijn tekstueel niet gelijkluidend, maar leiden uiteindelijk wel tot toetsing aan dezelfde voorwaarden: artikel 8 van het Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928. Een complicerende factor is dat de voorwaarden die gelden voor de Wet WOZ en de OZB afwijken van de voorwaarden waaraan de Dienst Regelingen toetst voor het verlenen van de NSW-status. De afwijking is gelukkig klein:
Voor toekenning van de NSW-status door de Dienst Regelingen geldt dat, van de totale oppervlakte van een landgoed in geval deze groter is dan 1 hectare en geen (deel van een) buitenplaats betreft:
a. ten minste 30% van de oppervlakte van het landgoed is bezet met houtopstanden, of
b. ten minste 30% is aan te merken als natuurterrein.
Een mix is ook mogelijk (bijvoorbeeld 15% houtopstanden en 15% natuurterrein).
Voor de Wet WOZ en de OZB geldt dat, van de totale oppervlakte van een landgoed:
a. ten minste 30% van de oppervlakte van het landgoed is bezet met houtopstanden, of
b. ten minste 20% van de oppervlakte van het landgoed is bezet met houtopstanden, waarbij de oppervlakte voorts voor tenminste 50% bestaat uit natuurterreinen.
Dit verschil in voorwaarden leidt tot de volgende conclusies:
Bij een bezetting van het landgoed
− van 30% of meer aan houtopstanden geldt de NSW-status ook voor de Wet WOZ en de OZB. Gemeenten hoeven geen extra toets te doen.
− van minder dan 20% aan houtopstanden geldt geen vrijstelling voor Wet WOZ en OZB.
− tussen 20% en 30% aan houtopstanden moeten gemeenten toetsen of de oppervlakte van het landgoed ook voor ten minste voor 50% bestaat uit natuurterreinen.

Onder landgoed wordt verstaan de onroerende zaak die op basis van NSW-voorwaarden is aangemerkt als landgoed.

NSW-status landgoederen, Wet WOZ en OZB Gemeenten worden door de Dienst Regelingen geďnformeerd als gemeenten daarom vragen. Er is tot nu toe geen verplichting om gemeenten actief te informeren over lopende NSW-aanvragen, het wel of niet verlenen van de status of over mutaties. Daarom gaan gemeenten veelal pas na een reactie van de belanghebbende over tot verzoeken om informatie en toepassing van de specifieke voorschriften.

Lees meer

De Brug Taxaties

Welkom bij De Brug Taxaties. Uw gecertificeerde en professionele specialist op drie terreinen: taxaties, grondzaken en planeconomie. Snel en praktisch inzetbaar voor bedrijven en overheid.

Contact

De Brug Taxaties

Zevent 11

6655 KH Puiflijk

 

+31 (0)487 56 22 35

+31 (0)6 224 29 073

hsteenbruggen@debrugtaxaties.nl